Voorwaarden

Immediate Alpha Pty Ltd (het "Bedrijf", "ons", "onze" of "wij") biedt plaatsvervangend via haar aangewezen software en website (de "Website") bepaalde marketing, reclame, promotie en aanverwante diensten (de "Dienst"; naar de gebruikers van de Dienst zal worden verwezen als de "Gebruikers", "u" of "uw"). Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") bepalen de toegang en het gebruik van de Website en de Diensten door de Gebruikers. Gebruikers dienen akkoord te gaan met deze Voorwaarden alvorens de Website te gebruiken.

Gelieve deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten. Door de Website te openen, te registreren voor gebruik, te downloaden, te delen of anderszins te gebruiken of door gebruik te maken van softwarescripts die door ons worden verstrekt om de Website beschikbaar of bruikbaar te maken, geeft u aan dat u instemt met zowel deze Voorwaarden als ons Privacybeleid, die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd of anderszins aangepast. Uw voortdurend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van dergelijke gewijzigde of bijgewerkte voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één van deze Voorwaarden, klik dan niet op "ACCEPT" en gebruik de Website niet.

1. Gebruik van Website en Diensten
Behoudens de hierin uiteengezette voorwaarden en bepalingen kunt u op niet-exclusieve basis toegang krijgen tot de Website en deze gebruiken om gebruik te maken van de Diensten. U erkent dat de Onderneming, naar eigen goeddunken en op elk moment, de Website of Diensten kan wijzigen, bijwerken of anderszins veranderen, met inbegrip van het stopzetten van de levering van een deel of alle van de Website en/of Diensten of het wijzigen of verwijderen van enige inhoud die beschikbaar is via de Website of Diensten, zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruik van de Website en Diensten is niet toegestaan waar dit verboden is. Door gebruik te maken van de Website en Diensten verklaart en garandeert u dat: (a) alle informatie die u indient (indien van toepassing) waarheidsgetrouw en accuraat is; (b) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie zult handhaven; (c) u ten minste meerderjarig bent in uw rechtsgebied; en (d) uw gebruik van de Website of Diensten niet in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving of enige wettelijke of contractuele verplichting die u mogelijk hebt jegens een derde partij en u hebt en zult te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften in verband met uw gebruik van de Diensten en Website, alle diensten die via de Diensten en Website worden geregeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dergelijke diensten die op enigerlei wijze verband houden met de Producten of Derden, zoals dergelijke termen hierin worden gedefinieerd.

De subsecties (a)-(d) worden samen de "Verbintenissen en garanties van de gebruikers" genoemd.

Door gebruik te maken van de Diensten of Website begrijpt u en stemt u ermee in dat het Bedrijf naar eigen goeddunken kan verifiëren, maar niet verplicht is te verifiëren, of een of alle Gebruikersverbintenissen en Garanties worden nageleefd door een gebruiker en u stemt er verder mee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor het verzekeren dat de Gebruikersverbintenissen en Garanties worden nageleefd of voor het niet opschorten, beëindigen of voorkomen van het gebruik van de Diensten of Website door Gebruikers die niet voldoen aan de Gebruikersverbintenissen en Garanties. U begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent voor het maken van uw eigen evaluaties, beslissingen en beoordelingen over de vraag of u zich al dan niet inlaat met Derden of anderszins op enigerlei wijze in interactie treedt met Derden. Als u zich bewust wordt van een schending van de Verbintenissen en Garanties van Gebruikers, wordt u aangemoedigd dit te melden aan het Bedrijf.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om u naar eigen goeddunken met of zonder kennisgeving geen Diensten te verlenen, ongeacht of het Bedrijf zich bewust wordt van een schending van de Verbintenissen en Garanties van de Gebruikers (hetzij door meldingen die aan het Bedrijf worden verstrekt door andere Gebruikers of op enige andere wijze) door u of een andere Gebruiker, of om enige andere reden. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, wijst het Bedrijf uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, en u ontheft het Bedrijf uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voor eventuele geschillen, claims, rechtszaken, verwondingen, verlies, schade en/of schade die voortvloeit uit en/of op enigerlei wijze verband houdt met: (i) eventuele onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de verklaringen van een Gebruiker of Derde; en (ii) onjuiste verklaringen en/of verkeerde voorstellingen die zijn gedaan, hetzij in verband met of door een van de Derde Partijen of andere Gebruikers, Producten of anderszins. Door gebruik te maken van de Website en de Diensten begrijpt u en stemt u ermee in dat de Diensten slechts een platform bieden dat bedoeld is om Gebruikers te helpen bij het bereiken, kopen en/of gebruiken van verschillende producten en diensten die worden aangeboden door derde verkopers en/of dienstverleners, via de advertenties of promoties die door ons worden aangeboden (respectievelijk de "Producten" en de "Derden").

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Onderneming: (a) geen Derden of Producten, voor zover relevant, in dienst heeft, aanbeveelt of onderschrijft, noch enige gerelateerde partij daarvan, en geen controle heeft over het handelen of nalaten van Derden, hun bedrijf, hun producten of diensten; (b) geen verklaringen aflegt of garanties geeft over de Derden en Producten, met inbegrip van hun kwaliteit, prijsstelling, compatibiliteit, beschikbaarheid of andere kenmerken, of over uw interacties of omgang met Derden; (c) geeft geen verklaringen of garanties over de eigendomsrechten of andere rechten of kenmerken of regelgevende aspecten in verband met de Producten, met inbegrip van alle vereiste vergunningen of licenties voor het uploaden, delen of anderszins beschikbaar stellen, en voor het gebruik, de verkoop en de aankoop van dergelijke Producten; en (d) is niet verantwoordelijk voor de prestaties of het gedrag van Gebruikers of andere derden die op enigerlei wijze gebruik maken of hebben gemaakt van de Diensten, en/of op of buiten de Website. De Onderneming is niet verplicht om informatie met betrekking tot Derden en/of Gebruikers, de Producten of enig ander kenmerk met betrekking tot de Website of Diensten te screenen of anderszins te verifiëren en daarom dient u voorzichtigheid te betrachten en uw eigen onderzoeken en controles uit te voeren voordat u met iemand in contact treedt via de Diensten of Website of anderszins met iemand in interactie treedt.

De Onderneming wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, en u ontheft de Onderneming uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid, op welke wijze dan ook, voor eventuele controverses, claims, rechtszaken, verwondingen, verlies, schade en/of schade die voortvloeit uit en/of op welke wijze dan ook verband houdt met de Derden, Producten, Diensten en Website of uw interacties of omgang met Derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelingen en/of nalatigheden van Derden die op welke wijze dan ook gebruikmaken van of verbonden zijn met de Diensten of Website. Door gebruik te maken van de Diensten of Website, erkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor dergelijk gebruik en de verbindingen, interacties, aankopen of enige andere actie die u onderneemt en dat elk gebruik van de Diensten of Website op uw eigen risico is. Om alle twijfel weg te nemen: de Onderneming verkoopt, verleent geen licenties of stelt anderszins geen Producten of diensten (anders dan de Diensten) aan u ter beschikking en is niet aansprakelijk voor Producten of diensten die door u van een Derde worden gekocht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ondersteuning en onderhoud, gebreken, fouten, storingen, schade of kosten van welke aard dan ook.

2. Beperkingen
Zonder af te wijken van de bepalingen van Sectie 1 daarvan, zult u niet, en zult u geen derde partij toestaan om: (a) reverse engineering uit te voeren of te proberen de onderliggende code van de Website of Diensten te achterhalen; (b) de Website of Diensten te gebruiken in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het plaatsen, publiceren, delen of anderszins overdragen van illegaal of aanstootgevend materiaal; (c) de Website, Diensten of inhoud van een van de Website of Diensten te kopiëren, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken; (d) te proberen een beveiligings- of toegangscontrolemechanisme van de Website of Diensten uit te schakelen of te omzeilen; (e) cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, modi of andere ongeautoriseerde software van derden te ontwerpen of te helpen ontwerpen om de Website of Diensten te wijzigen of te verstoren; (f) de Website of Diensten te gebruiken of met andere Gebruikers in contact te treden voor enig doel dat in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving; (g) te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Website of Diensten, andere Gebruikersaccounts, zoals hieronder gedefinieerd, of andere apparaten, computersystemen, telefoonsystemen of netwerken die verbonden zijn met de Website of Diensten; en (h) informatie over Gebruikers te verzamelen of anderszins te verzamelen zonder hun toestemming.

Als u content plaatst, publiceert, deelt of anderszins overdraagt via de Website en/of met gebruikmaking van de Diensten, verklaart en garandeert u dat deze content een juist en volledig beeld geeft van de daarin beschreven producten of diensten, voldoet aan deze Voorwaarden, en geen: (a) geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, morele rechten of publiciteitsrechten van derden; (b) geen lasterlijke, smadelijke, obscene, seksueel suggestieve of anderszins aanstootgevende inhoud bevat (met inbegrip van materiaal dat haat, geweld of onverdraagzaamheid promoot of verheerlijkt); (c) geen wormen, virussen of anderszins schadelijke software bevat; (d) geen inbreuk maakt op enige toepasselijke wet- of regelgeving, met inbegrip van enige wet- of regelgeving betreffende reclame of marketing; en (e) geen actie onderneemt die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor onze infrastructuur.

Door het plaatsen, uploaden, publiceren, delen of anderszins overdragen van enige content met behulp van de Website of Diensten, verleent u hierbij onherroepelijk een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije licentie aan de Onderneming en haar gelieerde ondernemingen en/of sublicenties om dergelijke content te publiceren, te delen, weer te geven en anderszins over te dragen in elke redelijke vorm zoals uitsluitend ter beoordeling van de Onderneming zal zijn. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen, de toegang daartoe op te schorten of deze permanent te verwijderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inhoud die de hierboven uiteengezette garanties of de zakelijke belangen van het Bedrijf schendt, en u zult geen enkel recht of vordering hebben met betrekking tot dergelijke beslissingen en handelingen.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk, en zal dat ook niet zijn, voor enige inhoud die door Gebruikers wordt verstrekt, geplaatst, geüpload, gedeeld of anderszins beschikbaar gesteld, of voor enige producten of diensten die verband houden met dergelijke inhoud die door Gebruikers wordt verstrekt, geplaatst, geüpload, gedeeld of anderszins beschikbaar gesteld. Elke gebruiker die de Website of Diensten gebruikt, verklaart hierbij de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen met betrekking tot het voorgaande, en het Bedrijf zal geen aansprakelijkheid dragen met betrekking tot het voorgaande.

3. Promotiemateriaal en nieuwsbrieven
In aanvulling op de bepalingen van Sectie 3 hierboven, geeft de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming aan de Onderneming om de Gebruiker promotiemateriaal en nieuwsbrieven (het "Promotiemateriaal en de Nieuwsbrieven") te bezorgen op eender welke manier, inclusief via e-mail, tekst- en SMS-berichten, fax, post, geautomatiseerde nummerkeuze diensten of eender welk ander middel, dit alles naar eigen goeddunken van de Onderneming zoals van tijd tot tijd zal zijn, en om dergelijk Promotiemateriaal en Nieuwsbrieven te ontvangen.

De gebruiker erkent verder dat het Promotiemateriaal en de Nieuwsbrieven reclame van derden kunnen bevatten, en hij stemt uitdrukkelijk in met de ontvangst van dergelijke reclame als onderdeel van het Promotiemateriaal en de Nieuwsbrieven. De gebruiker kan te allen tijde contact opnemen met de vennootschap door via e-mail een verzoek in te dienen waarin hij de vennootschap op de hoogte brengt van zijn weigering om het Promotiemateriaal en de Nieuwsbrieven nog langer te ontvangen.

4. Intellectuele Eigendom
De Onderneming is de eigenaar van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in: (a) de Website en Diensten, uitbreidingen, afgeleiden, bugfixes of verbeteringen aan de Website en Diensten; en (b) handelsnamen, handelsmerken en logo's van de Onderneming, en blijven te allen tijde uitsluitend bij de Onderneming. Alle verwijzingen in deze Voorwaarden of enige andere communicatie naar de verkoop, wederverkoop of aankoop van het voorgaande betekent alleen het recht om de Website en Diensten te gebruiken volgens deze Voorwaarden. De Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle inhoud, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten daarvan, die door de Gebruikers met behulp van de Website en/of de Diensten wordt verstrekt, gedeeld of anderszins beschikbaar gesteld, en de Onderneming doet geen toezeggingen met betrekking tot dergelijke inhoud. De Onderneming is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijke inhoud, en de Gebruikers stemmen ermee in om de Onderneming te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enige schade of verlies als gevolg van het bovenstaande.

5. Privacy
U verbindt zich ertoe geen inhoud van de Diensten en Website op te slaan, te verzamelen of anderszins in uw bezit te houden en te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. U erkent verder dat de Onderneming zich het recht voorbehoudt om, naar eigen goeddunken, alle inhoud en openbare informatie op te slaan, te verzamelen of anderszins in haar bezit te houden en te gebruiken, met inbegrip van informatie die u of een andere Gebruiker of Derde persoonlijk kan identificeren of uw persoonlijke belangen kan beschrijven. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om dergelijke inhoud en openbare informatie te gebruiken op alle manieren die zijn toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zoals uiteengezet in het Privacybeleid van het Bedrijf. Zonder af te wijken van de bepalingen van Sectie 1 hierboven, controleert, test, bevestigt, keurt of verifieert het Bedrijf dergelijke inhoud of publieke informatie niet op een andere manier. Elke Gebruiker die dergelijke inhoud of openbare informatie plaatst, uploadt, deelt of anderszins beschikbaar maakt, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud of openbare informatie, met inbegrip van alle informatie van derden en vereiste toestemmingen. Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade opgelopen door het niet naleven van het bovenstaande, en u gaat ermee akkoord het Bedrijf te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het bovenstaande. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, BEGRIJPT EN ERKENT U DAT HET BEDRIJF GEEN OPSLAGDIENST VOOR INHOUD IS. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VERLOREN OF GEWISTE INHOUD OF OPENBARE INFORMATIE. U DIENT ZICH ERVAN BEWUST TE ZIJN dat ELKE INHOUD die wordt gepost, geüpload, gedeeld of op andere wijze beschikbaar wordt gesteld, KAN WORDEN LEZEN, VERZAMELD EN GEBRUIKT DOOR ANDERE GEBRUIKERS, EN KAN WORDEN GEBRUIKT OM ONGEBRUIKTE INHOUD TE STUREN.

6. Links
De Website of Diensten kunnen links of andere inhoud bevatten met betrekking tot websites, adverteerders, uitgevers of Producten die door derden worden aangeboden. De Onderneming heeft geen controle over en doet geen uitspraken met betrekking tot dezelfde of enige informatie die via dezelfde wordt verstrekt of doorgegeven, of anderszins door een dergelijke derde wordt verstrekt. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE LINKS OF ANDERE INHOUD OP UW EIGEN RISICO IS, DAT DERGELIJKE LINKS OF ANDERE INHOUD ONDERWORPEN ZIJN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN DERGELIJKE DERDEN, EN DAT DE ONDERNEMING NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE PRIVACY- OF BEDRIJFSPRAKTIJKEN OF ANDERE BELEIDSREGELS VAN DERGELIJKE DERDEN. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op een dergelijke Derde zorgvuldig door te nemen. HET BEDRIJF IS OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE DERDEN, OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG DAARVAN, EN HET BEDRIJF WIJST UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF, EN U ONTHEFT HET BEDRIJF UITDRUKKELIJK VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOOR EVENTUELE GESCHILLEN, CLAIMS, RECHTSZAKEN, VERWONDINGEN, VERLIES, SCHADE EN/OF SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT EN/OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET DERGELIJKE DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE BESCHIKBAARHEID, GEBRUIKSVOORWAARDEN, PRIVACY, INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, RECLAME, KOSTEN, PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN.

7. Verboden gebruik
De Website en Diensten mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten (tenzij anders toegestaan door het Bedrijf om Gebruikers met Derden in contact te brengen) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. De Website en Diensten mogen niet worden gebruikt door een persoon of organisatie om te werven voor een andere website, te verzoeken, te adverteren of contact op te nemen in welke vorm dan ook met Gebruikers voor tewerkstelling, contractering of enig ander doel voor een bedrijf dat niet is verbonden met de Onderneming zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming. U stemt ermee in de Diensten en Website niet te gebruiken om contact op te nemen met, te adverteren voor, te verzoeken om of te verkopen aan een andere Gebruiker zonder hun uitdrukkelijke toestemming, tenzij anders toegestaan onder deze Voorwaarden.

8. Ondersteuning
Gebruikers kunnen contact opnemen met de Onderneming met betrekking tot ondersteuning voor de Website en Diensten door een e-mail te sturen naar

9. Disclaimers
Het Bedrijf doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat zijn technologie de Website en de Diensten veilig en beveiligd houdt. Geen enkele technologie is echter 100% veilig. Daarom, terwijl wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij zijn absolute veiligheid niet waarborgen. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, is uw gebruik van de Website en Diensten naar eigen goeddunken en op eigen risico. De Website en Diensten worden aangeboden op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis zonder enige vorm van garantie. De Onderneming wijst uitdrukkelijk alle impliciete of wettelijke garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Website en Diensten van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van titel, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending van eigendomsrechten, verloop van de handel of het optreden. Het Bedrijf geeft geen advies met betrekking tot het risico of de geschiktheid van een handel, transactie of verbintenis. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor transacties of verbintenissen die door u worden aangegaan en u erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor de beoordeling van uw transacties en verbintenissen. U kunt de Onderneming, haar functionarissen, werknemers of gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk stellen voor door u gemaakte keuzes met betrekking tot transacties of verbintenissen. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van de Onderneming of haar functionarissen, werknemers of filialen, zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is vermeld. Als u ervoor kiest om op dergelijke informatie te vertrouwen, doet u dit uitsluitend op eigen risico. Sommige staten of jurisdicties staan de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe. Bijgevolg is het mogelijk dat sommige van de bovenstaande uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

10. Beperking van aansprakelijkheid
Het Bedrijf staat niet in voor de waarde, kwaliteit, compatibiliteit of enig ander kenmerk van de Derden, Producten of enige andere informatie die wordt verstrekt, verbruikt of anderszins beschikbaar wordt gesteld (hierna in deze Sectie: de "Kenmerken"). Elke Eigenschap valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de toepasselijke Derde Partij of Gebruiker die deze gebruikt, al naar gelang van toepassing, of die de Diensten of Website gebruikt. De Onderneming verbindt zich er niet toe om dergelijke naleving te controleren en kan optreden wanneer niet-naleving wordt vastgesteld, zoals naar eigen goeddunken zal worden beslist, zoals beschreven in deze Voorwaarden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u kunt worden blootgesteld aan inhoud of andere informatie die onnauwkeurig, aanstootgevend, ongeschikt voor kinderen of anderszins ongeschikt voor u is.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, computer online systemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het mislukken van e-mail als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet of op een van de Website of Diensten of een combinatie daarvan, met inbegrip van letsel of schade aan Gebruikers of aan de computer, mobiele telefoon of enig ander apparaat van een persoon in verband met of als gevolg van deelname of het downloaden van materiaal in verband met de Website of Diensten. In geen geval is de Onderneming verantwoordelijk voor het gedrag van derden, met inbegrip van Gebruikers, zowel online als offline, en exploitanten van externe sites.

In geen geval zal de Onderneming of een van haar functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn jegens u voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Website of Diensten, ongeacht of de schade voorzienbaar is en ongeacht of de Onderneming op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied.

11. Schadeloosstelling
U zult de Onderneming verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle rechtszaken, procedures, beweringen, schade, kosten, aansprakelijkheden of uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten en redelijke juridische honoraria van advocaten) die de Onderneming kan lijden of oplopen in verband met een daadwerkelijke claim, eis, actie of andere procedure door een derde die voortvloeit uit of verband houdt met een schending van deze Voorwaarden door u of een gebruik door u van de Website of Diensten dat niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

12. Diversen
Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland, exclusief de keuze van rechtsregels, en zonder rekening te houden met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen. Uw gedrag kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats- en nationale wetten. Enig geschil voortvloeiend uit deze Voorwaarden of betreffende de Website of Dienst zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Engeland. U mag geen collectieve schadeclaims indienen tegen de Onderneming en door gebruik te maken van de Website of Diensten gaat u ermee akkoord afstand te doen van uw rechten om dergelijke collectieve schadeclaims in te dienen.

Elke rechtsvordering tegen het Bedrijf moet worden ingesteld binnen één (1) jaar na de datum waarop de rechtsvordering is ontstaan. In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden vervangen door een afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met het effect van de oorspronkelijke bepaling, en zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht en van kracht blijven. Niets in deze Voorwaarden creëert een agentschap, dienstverband, joint venture of partnerschap relatie tussen u en de Onderneming of stelt u in staat om op te treden namens de Onderneming. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Voorwaarden, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en u met betrekking tot het onderwerp ervan.

Alle kennisgevingen die wij u verplicht zijn te verstrekken, hetzij wettelijk of volgens deze Voorwaarden, kunnen door het Bedrijf worden verstrekt aan de contactinformatie die u hebt verstrekt in uw Accountinformatie of andere, hetzij direct of indirect, inclusief via e-mail. U stemt uitdrukkelijk in met de ontvangst van dergelijke mededelingen en kennisgevingen op dergelijke wijze.

U mag geen rechten overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat als een beperking van de acties of rechtsmiddelen die het Bedrijf ter beschikking staan met betrekking tot verboden activiteiten of gedragingen. Het niet afdwingen van een voorwaarde van deze Voorwaarden houdt geen toestemming of afstandsverklaring in, en het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een dergelijke voorwaarde naar eigen goeddunken af te dwingen. Geen verklaring van afstand van een schending of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een voorgaande of volgende schending of verzuim.